Företags- och arbetsmiljöpolicy

Företagspolicy

PK EL AB infriar kundernas krav genom tillförlitlighet, felfritt och flexibelt utförande. Personalens engagemang skall tillvaratas och genom ständiga förbättringar leda till ökad effektivitet samt fördjupade och långsiktiga kundrelationer.

Miljöpolicy

PK EL AB arbetar med stark- och svagströmsinstallationer inom såväl byggbranschen som industri. Även service- underhållsarbeten ingår i företagets verksamhet. Den ökade miljöbelastningen på vår natur har under en längre tid rubbat balansen det naturliga kretsloppet på ett sätt som redan visat sig få negativa konsekvenser. För att PK EL AB skall kunna bidra med en minskad negativ miljöbelastning samt arbeta systematiskt med miljöfrågan. I syfte att nå en helhetslösning för företagets miljöarbete använder vi sedan 2001, hjälpmedlet "EIO-Q Ledningssystem". Systemet är framtaget av vår branschorganisation Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

PK EL AB:s mål och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet: Uppfylla tillämplig miljölagstiftning samt övriga föreskrifter och krav som företaget berörs av. Göra denna policy känd för samtliga medarbetare och tillämpa den i hela företaget. Verka för en miljövänlig utveckling genom öppenhet för samarbete med beställare, leverantörer samt andra entreprenörer och företag Vara inriktad på resurshushållning där återvinning och återanvändning är viktiga delar. Vara sparsam vid användning av ändliga naturresurser och ämnen som inte ingår i det
naturliga kretsloppet. Kontinuerlig verka för att förbättra miljöarbetet.

Arbetsmiljöpolicy

PK EL AB arbetar med stark- och svagströmsinstallationer inom såväl byggbranschen som industri. Även service- underhållsarbeten ingår i företagets verksamhet.

Arbetsbetsmiljöproblemen är oftast olika från projekt till projekt och vi möter ofta nya eller ändrade krav på vårt företag och på oss själva som anställda.

En bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för en rationell produktion och ett självklart mål
för oss för att vi skall kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga. En bra arbetsmiljö gör också att vi har lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare.

Utifrån lagar och avtal måste vi alla inom PK EL AB arbeta tillsammans för att uppnå detta mål. Samtliga medarbetare har ett ansvar för detta. En bra arbetsmiljö är inte enbart ett krav enligt lagar och andra bestämmelser - den är också ekonomiskt viktig, eftersom
olycksfall, belastningsskador och sjukdomar minskar. En bra arbetsmiljö ger också större engagemang och trivsel och därmed mer tillfredsställda och effektiva medarbetare. Att ha en bra arbetsmiljö är alltså både ekonomiskt och produktivt och stärker därmed vår konkurrenskraft.

PK EL AB:s mål och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet:

 • Ingen skall drabbas av skador eller olycksfall i arbetet
 • Arbetsmiljöverksamheten skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, d v s arbetsmiljöfrågorna skall behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.
 • Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare skall fungera så att erfarenheter och synpunkter om arbetsmiljön tas tillvara och så att arbetstagarna känner delaktighet i arbetsmiljöarbetet.
 • Arbetsledningen skall ha den kompetens som behövs för att kunna lösa arbetsuppgifterna på ett för medarbetarna arbetsmiljöriktigt sätt.
 • Fördelning av arbetsuppgifter - inklusive uppgifter på arbetsmiljöområdet - skall vara klar och tydlig och så utformad att även ansvarsfördelningen framgår.
 • Maskiner och annan utrustning skall underhållas så att risk för skador undviks.
 • Nyanställda skall få erforderlig information om företaget, om eventuella risker med arbetet och hur man undviker riskerna.
 • Arbetsplatsbibliotek med lagar förordningar och andra bestämmelser som erfordras skall finnas och vara känd för berörd personal.
 • Arbetsmiljöfrågorna skall beaktas redan under projekterings- och anbudsskedena.
 • Hjälpmedel för att begränsa arbetsskador skall finnas och användas.
 • Personlig skyddsutrustning skall finnas i erforderlig utsträckning och användas.
 • Ett aktivt rehabiliteringsarbete skall bedrivas.